Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Boetevrij.be gevestigd aan de … en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 75339730 .

Algemene voorwaarden geldig vanaf 1 januari 2020 tot heden.

Artikel 1: Definities

 1. Boete vrij – Boetevrij.be
 2. Boete vrij diensten:
 3. ‘Account, Gebruiker en Klant’: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van Boetevrij.be.
 4. ‘Accountgegevens’: de gegevens die Boetevrij.be verzamelt en bewaart om rekeningen te kunnen sturen aan de klant, inclusief, indien van toepassing voor de facturering en, voor zover mogelijk, verbruiksgegevens over dataverkeer.
 5. ‘E-mailadres’: een op naam van de klant gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet.
 6. ‘Fair use’: het redelijke gebruik door de klant van belasting van het systeem.
 7. ‘Homepage’: een op naam van de klant gestelde internetpagina ofwel een titel- en introductiepagina van een website op het internet.
 8. ‘Klant’: de partij die met Boetevrij.be een overeenkomst heeft gesloten.
 9. ‘Nettiquette’: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855  en toekomstige aanpassingen hiervan.
 10. ‘Overeenkomst’: de overeenkomst tussen Boetevrij.be en een klant op grond waarvan Boetevrij.be diensten ten behoeve van de klant verricht.
 11. ‘Systeem’: computer- en aanverwante apparatuur waarmee Boetevrij.be de klant diensten (op het internet) verleent.
 12. ‘Verkeersgegevens’: de overige gegevens die de klant genereert op de systemen van Boetevrij.be door van de Boetevrij.be diensten gebruik te maken.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Boetevrij.be en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.
 2. Alle door Boetevrij.be gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Boetevrij.be een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of aanvraag/ machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant Boetevrij.be diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door Boetevrij.be mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is Boetevrij.be gehouden al hetgeen Boetevrij.be reeds heeft ontvangen (met betrekking tot het aanbod) aan de klant terug te betalen. Boetevrij.be kan een aspirant-klant om haar moverende redenen weigeren.
 3. Boetevrij.be is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 12.2 van kracht. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de klant, in afwijking van artikel 10.2, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen. Indien de klant van deze bevoegdheid gebruik maakt om de overeenkomst op te zeggen, is Boetevrij.be gehouden aan terugbetaling. Uitzondering: de klant heeft geen bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen indien de wijzigingen aan de algemene voorwaarden of aanvullende voorwaarden betrekking hebben op door de overheid of door ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) gestelde eisen.